Make your own free website on Tripod.com

M&L AGENCY

USA
Za Nas
Prevodi
USA
Avstralija
Grcija
Egipet
Dubai
Irska
Canada
Ceska
Pazar
Anglija
Kontakt

САД - Work & Travel 2007

Programata Work & Travel USA spa|a vo grupata  programi na kulturna razmena i e osnovana so cel na stranskite studenti da im se ovozmo`i, vo tekot na letniot raspust, пrestoj i rabota vo SAD (4 meseci)  i na toj na~in da go usovr{at angliskiot  jazik , podobro da ja zapoznaat amerikanskata kultura, obi~ai, na~in na `iveewe i da steknat novi prijatelstva.

Interexchange, organizator na programata vo SAD, e neprofitna organizacija koja se zanimava so programite na kulturna sorabotka pove}e od 35 godini. Od strana na US Department of State, Interexchange e ovlasten da bide sponzor na u~esnicite na Work & Travel Exchange Visitor Program vo SAD.

 

USLOVI ZA U^ESTVO NA PROGRAMATA

Pravo na u~estvo na programata imaat samo redovni studenti (Full Time) na Univerzitetite i Visokite u~ili{ta koi redovno polagaat ispiti i gi ispolnuvaat slednite uslovi:

 

1.      imaat najmalku 18, a najmnogu 26 godini

2.      da ne se prva  godina na studii

3.      zboruvaat angliski jazik vo mera potrebna za komunikacija

4.      se zdravstveno osigurani za vreme na celiot prestoj vo SAD

5.      da se tolerantni, fleksibilni, prilagodlivi, sovesni, vredni

 

OPCII NA WORK & TRAVEL PROGRAMATA

 

  1. FULL SERVICE: rabota i smestuvawe obezbeduva Interexchange. Vo cenata e vklu~eno : povraten avio bilet do Wujork, DS-2019 za J-1 viza, 2-dneven prestoj vo Wujork ( na baza na no}evawe), pre~ek na aerodromot vo Wujork, transfer od aerodrom do hotel na Menheten,  orientacija vo Wujork,  servis telefon de`uren 24 ~asa, ISIC me|unarodna studentska karti~ka. 
  2. SELF ARRANGED: rabota obezbeduva samiot student. Mo`nost za patuvawe direktno do sakanata destinacija vo SAD. Vo programata e vklu~eno: povraten avio bilet do Wujork, DS-2019 za J-1 viza, informacii i formulari za dobivawe SSN (Social Security Number),  servis telefon de`uren 24 ~asa , ISIC me|unarodna studentska karti~ka.

INTERVJU I ORIENTACIJA

Site studenti prijaveni na Full Service opcijata, }e bidat povikani da prisustvuvaat na orientacija koja }e bide organizirana vo Mart 2007 god i vo tekot na koja predstavnici na Interexchange, organizator na programata vo SAD i Makedonski pretstavnici }e zboruvaat podetalno za samata programa. Po orientacijata-predavaweto, }e bide izvr{eno intervju-razgovor so sekoj student. Najdocna 7 dena po izvr{eniot razgovor, studentite }e bidat izvesteni za rezultatite. Prisustvoto na intervjuto i orientacijata e ZADOL@ITELNO.  Za stuedentite koi se prijaveni na Self Arranged opcijata intervjuto }e bide dopolnitelno organizirano.

 

RABOTNA PONUDA - JOB OFFER

(EMPLOYMENT AGREEMENT)

Na site primeni studenti na Full Service programata RABOTATA I SMESTUVAWTO VO  SAD SE GARANTIRANI.
 

Do poa|aweto na programata }e dobiete rabotna ponuda - Job Offer vo koja }e bide nazna~ena firmata vo koja }e rabotite, rabotite koi }e gi izvr{uvate, rabotnoto vreme koe }e go imate, zarabotuva~kata na ~as, uslovite na smestuvawe i ishrana, oddale~enost na mestoto na rabota od Wujork, kako i na~inot i cenata na prevozot od Wujork do mestoto vo koe }e rabotite. So stavawe na potpis na Job Offer ” potvrduvate deka ste ja prifatile rabotnata ponuda i site prava i obvrski koi proizleguvaat od nea.

Periodot na traewe na Job Offer (rabotnata ponuda) e minimum 3 meseci, maksimum 4. Maksimalno se trudime da izlezeme vo presret na site va{i barawa koi ste gi navele vo prijavata, no ne garantirame deka barawata vo Prijavata }e vi bidat vo celost ispolneti.

Studentite na opcijata Self Arranged rabotnata ponuda ja nao|aat sami. Podetalno za toa vo oddelot SELF ARRANGED.

 

SMESTUVAWE

Vo rabotnata ponuda, Job Offer, na sekoj u~esnik na programata poedine~no mu se dadeni informacii za uslovite i na~inot na smestuvawe.

Smestuvaweto podrazbira obezbeduvawe soba (zasebna ili zaedni~ka) so upotreba na kupatilo, a ponekoga{ i upotreba na kujna. Skromnoto smestuvawe, kakvo ovaa programa podrazbira, ne predviduva televizori, klima uredi i sl. vo sobite. Cenata na smestuvaweto zavisi od lokacijata i od rabotodavecot. Smestuvaweto mo`e da bide besplatno, no i po cena od 100 USD. Prose~nata nedelna cena na smestuvawe minatata godina be{e 65 USD. Pla}aweto na stanarinata naj~esto se regulira so odbivawe od zarabotuva~kata. Nekoi rabotodavci baraat studentite da ostavat depozit koj }e im bide vraten, po zavr{uvawe na programata (toa e nazna~eno vo rabotnata ponuda).

 

ZARABOTUVA^KA

Zagarantiranata najniska zarabotuva~ka spored amerikanskite zakoni e 5,15 USD/ 1 ~as rabota. Zarabotuva~kata na studentite se dvi`i od 5,15 $ -10 $/na ~as .  Cenata na rabotniot ~as mo`e da bide i poniska od zagarantiraniot minimum dokolku rabotnoto mesto podrazbira zadol`itelno dobivawe bak{i{ (tips).

 Studentite mo`at da o~ekuvaat deka }e rabotat okolu 35-40 ~asa nedelno. Na u~esnicite na programata im e dozvoleno da rabotat prekuvremeno kaj istiot rabotodavec, dokolku ima potreba za toa. Isto taka, studentite imaat mo`nost i pravo, so J-1 vizata i DS-2019,  pokraj rabotata koja ja dobile od InterExchange da pronajdat i druga rabota, no moraat da zapomnat deka rabotata koja ja dobile preku InterExchange e na prvo mesto i najva`na. Pove}eto studenti ja koristat ovaa mo`nost, i na toj na~in ostvaruvaat pogolema zarabotuva~ka.

Rabotodavcite platite gi ispla}aat nedelno ili na dve nedeli, {to zna~i deka studentot treba da o~ekuva da ponese 400 do  500 USD,  za pokrivawe na tro{ocite do prvata plata.

 

  • DS-2019

 / Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status/

Dokolku bidete primeni na programata InterExchange na negovo ime }e izdade Certificate  of Eligibility for Exchange Visitors Status  (DS-2019) vrz osnova na koj se dobiva J-1 viza.. Ovaa viza im ovozmo`uva na studentite da rabotat ( 4 meseci maksimum) i potoa eden mesec da patuvaat vo SAD. Ovoj dokument  studentite  go dobivaat, so posredstvo na agencijata NAROM TRAVEL, neposredno pred odewe na razgovor vo amerikanska ambasada.

 

PATUVAWE

Za u~esnicite vo programata se obezbeduva povraten avio bilet do Wujork. Terminite za poa|awe se:

 

Full Service

 

 

4th week

of May

5th week

of May

1st week

of June

2nd week

of June

3rd week

of June

4th week of June

Self

Arranged

2nd week

of May

3rd week

of May

4th week

of May

5th week

of May

1st week

of June

2nd week

of June

3rd week

of June

4th week of June

 

Terminot na poa|awe studentite se slobodni sami da go odberat, taka {to na prijavata }e napi{at eden od ponudenite termini. Promena na terminot na poa|awe po intervjuto ne e vozmo`na za studentite koi se prijavuvaat na opcijata Full Service. Studentite koi se prijaveni na opcijata Self arranged mo`at da go promenat terminot na patuvawe najdocna do 15. april  2007.so pismeno barawe i doplata ( 50 Evra vo denarska protivvrednost). Patuvaweto pri odewe e grupno (Full Service opcija). Vra}aweto e individualno. Datumot na vra}awe e fiksen, no studentite imaat pravo na edna besplatna promena na rezervacijata.

 

PO ZAVR[UVAWE NA PROGRAMATA STUDENTITE SE DOL@NI  DA SE VRATAT VO ZEMJATA.

 

PRESTOJ VO  WUJORK

U~esnicite na Full Service Work & Travel programata na aerodromot vo Wujork }e gi pre~ekaat pretstavnici na InterExchange i }e gi prevezat do hotelot koj se nao|a na Menheten.. Prestojot vo Wujork e na baza na 2 no}evawa.

Po doa|aweto vo hotel sekoj u~esnik na programata }e dobie papka vo koja se nao|aat korisni informacii za prestojot vo SAD, kako i detalni instrukcii za patuvaweto od Wujork do rabotodavecot. Naredniot den po doa|aweto vo Wujork, predstavnici na Interexchange, }e odr`at orientacija na koja prisustvoto e zadol`itelno. Na orientacijata pokraj studenti od na{ata zemja, }e bidat prisutni i studenti od drugi zemji koi do{le na W&T programata. Pokraj toa {to e zadol`itelna, orientacijata e i mnogu korisna, bidej}i na nea se zboruva za pravata i obvrskite na u~esnicite na Work&Travel programata, zakonite vo SAD, odnesuvaweto na rabotnoto mesto, procedura koja treba da se sledi vo slu~aj na postoewe na nekoj problem za ~ie re{avawe barate pomo{ od Interexchange, telefonirawe, otvorawe smetka vo banka i sl. Po orientacijata  organizirano e prijavuvawe na studentite za dobivawe Social Security Number (SSN), bez koj ne mo`e da se raboti vo SAD. So programata e predvideno studentite, vo popladnevnite ~asovi, po prijavuvaweto za SSN,  da kupat karta za patuvawe do rabotodavecot. Po kupuvaweto na kartata, ve sovetuvame da se javite na va{iot rabotodavec i so nego da se dogovorite za detalite na va{eto doa|awe. Ostatokot od denot e sloboden  za razgleduvawe na Wujork. Po vtoroto no}evawe, u~esnicite na programata go napu{taat hotelot i odat kaj rabotodavecot.

 

ME\UNARODNA STUDENTSKA KARTI^KA

U~esnicite na programata neposredno pred pat dobivaat, me|unarodna studentska karti~ka, blagodarenie na koja }e u`ivaat brojni popusti vo zemjata i svetot ( avio, paten i `elezni~ki prevoz, restorani, teatri, muzei i sl.)

 

OP[TI INFORMACII ZA RABOTNITE MESTA

 

1.      Full Service

Vidovi na rabota

Ovaa programa na studentite im obezbeduva ednostavni sezonski raboti voglavno vo turisti~kite centri, zabavni i nacionalni parkovi, hoteli, restorani, prodavnici {irum SAD. Toa se raboti, koi vo tekot na letnite meseci, gi izvr{uvaat amerikanskite studenti ili studenti od drugi zemji koi do{le vo SAD na ista ili sli~na programa. Pove}eto raboti koi studentite gi izvr{uvaat so u~estvo na ovaa programa se raboti od pomo{en vid. Od u~esnicite na programata se bara da bidat odgovorni, seriozni i fleksibilni.

 

Pri popolnuvawe na prijavata potrebno e da napi{ete koi, od ponudenite raboti, bi sakale da gi izvr{uvate. Napomenuvame deka ne garantirame deka }e vi bide obezbedena baranata rabota, no garantirame deka, dokolku bidete primeni na programata, }e vi bide obezbedena edna od rabotite koi gi nudime. Pokraj toa treba da navedete i dve alternativni raboti koi bi gi vr{ele. Mo`ete da se opredelite za:

 

 SLEDNITE VIDOVI RABOTI:

-          Housekeeping ( odr`uvawe na hotelskite sobi, ~istewe so pravosmukalka, ~istewe kupatila, menuvawe postelnina, mestewe kreveti i sl.)

-          Kitchen Help  ( miewe sadovi, se~ewe hrana, ~istewe na kujnata, pomo{ na glavniot kuvar, frlawe |ubre isl.)

-          Maintenance (popravka na skr{eni raboti, kosewe treva, prenesuvawe mebel, ~istewe bazeni, frlawe |ubre i sl.)

-          Sales Help ( pomo{ pri prodavawe bomboni, vir{li, sladoled, pici, pomo{ pri naplata, pomo{ na mu{terii, ~istewe i sl.) Potrebno e odli~no poznavawe na angliski jazik.

-          Amusment Park Work ( prodavawe brza hrana, upravuvawe i kontrola na igrite i vozilata vo zabavniot park, ~istewe na parkot i sl.). Najgolem broj od ovie raboti se na otvoren prostor.

 

Pokraj gore navedenite raboti , nudime i RABOTI PO SPECIJALNO BARAWE.

Za ovie raboti kako i za rabotite vo zabavnite i nacionalnite parkovi }e bidete anga`irani samo dokolku vie toa go barate. Dokolku se odlu~ite za nekoja od ovie raboti , predlagame  kako alternativa da odberete nekoja rabota od rabotite vo to~ka eden.

*NATIONAL  PARKS:  Death Valley and Sequoia (California), Grand Canyon (Arizona), Yellowstone (Wyoming), Denali (Alaska), Mt.Rainer (Washington), Glacier (Montana).  Za ovaa rabota potrebno e da poseduvate sposobnost da se prilagoduvate i `iveete vo rusti~ni predeli. Vidovite na raboti se isti kako i vo drugite oblasti.

*COUNTY FAIR CONCESSIONS:  Ovde se raboti za raboti koi opfa}aat proda`ba na hrana i pijaloci na {tandovi na saemite vo regionot na Sreden Zapad i Severen Istok. So va{iot rabotodavec }e patuvate od saem na saem. Smestuvaweto e obi~no obezbedeno vo prikolki.  Me|unarodna voza~ka dozvola E NEOPHODNA, bidej}i od vas mo`e da se bara da pomognete pri vozeweto.

*ICE CREAM VENDING JOBS:  Ovie raboti se locirani vo i okolu Philadelphia, Pennsylvania; Norfolk, Virginia i Columbia,Maryland. Studentite se odnesuvaat kako samostojni rabotni lu|e i iznajmuvaat vozila so sladoled od kompanijata. Ovaa rabota se nudi samo na ma{kite. Za izvr{uvawe na ovaa rabota neophodno e poseduvawe na Me|unarodna voza~ka dozvola.

*PUSHING ROLLING CHAIRS: Ovoj vid na rabota e lociran vo Atlantic City, New Jersey. Ovie  pleteni stolici se koristat kako taksi i operatorot fizi~ki gi butka  turistite vo koli~kata, gore-dole, po patekata za {etawe. Toa e TE[KA I NAPORNA rabota. Smestuvaweto ne e obezbedeno, no kompanijata }e vi pomogne da najdete smestuvawe.

FARM HANDS: Rabotite se organiziraat na mali farmi vo New York, Pennsylvania i New Jersey i opfa}aat: pomo{ pri seewe i `etva, proda`ba na proizvodite na doma{niot pazar i gri`a za `ivotnite.Ova e idealna prilika za studentite koi se zainteresirani za zemjodelstvo, ekologija i veterinarstvo.

LIFEGUARDS:  Ovie raboti se locirani na otvoreni bazeni koi se nao|aat nadvor od gradskite sredini. Prioritetna rabota na spasitelite e da na pliva~ite im obezbedi bezbednost i red vo bazenite. Za ovaa rabota mo`at da konkuriraat samo studenti vo dobra fizi~ka kondicija i so dobri pliva~ki sposobnosti

 

LOKACII NA RABOTNI MESTA

Rabotnite mesta se locirani {irum SAD vo pomali turisti~ki mesta poseteni od turisti koi doa|aat na odmor.

Pri popolnuvawe na prijavata mora da ja nazna~ite lokacijata vo koja sakate da rabotite. Pri opredeluvawe za odreden vid rabota i lokacija ne razmisluvajte za toa kade bi imale najinteresen provod. Site raboti koi gi nudime se ednostavni raboti koi ne se vrzani za centrite na golemite gradovi, tuku naprotiv se locirani vo pomali turisti~ki mesta. Prepora~uvame vnimatelno da gi pro~itate objasnuvawata za lokaciite i rabotnite mesta povrzani so niv ( vo taa smisla mo`ete i samite da vr{ite istra`uvawa!). Mnogu e va`no  pri popolnuvawe na prijavata da gi koristite podvle~enite termini ( Pr.: mo`ete da napi{ete Isto~en planinski region, no ne mo`ete da napi{ete: New Hampshire). Treba da napi{ete  dve alternativni lokacii ( pr. Prv izbor mo`e da bide : Eastern Mountain Resort, a alternativa Midwestern Resort i Eastern Ocean Resort)

1.Eastern Mountain Resorts:

New York, Connecticut, Vermont, New Hampshire, and Pennsylvania.

Ovie oblasti gi krasi mnogu ubava priroda. Mo`nostite za aktivnostite na otvoreno se ogromni. Mnogu od ovie lokacii gi karakterizira prijatniot `ivot na malite gradovi. Rabotite obi~no se obezbeduvaat vo familijarni ugostitelski objekti.

2.Eastern Ocean Resorts:

New Jersey, Connecticut, Massachusetts (Cape Cod), Maryland, Maine and Delaware.

 Vo nekoi od ovie lokacii se nao|aat turisti~ki objekti na krajbre`jeto pokraj koi, obi~no se nao|a pateka za {etawe. Mo`e da vi bide ponudena rabota vo nekoi od malite zabavni parkovi vo toj reon. Ostanatite lokacii gi karakteriziraat familijarni restorani i hoteli. 3.Midwestern Resorts:

Minnesota, Illinois,Wisconsin, Ohio and Michigan.

Ovie lokacii se bogati so preubavi pejza`i , brojni aktivnosti; pokraj golemiot broj na reki i ezera, koi vo toj reon gi ima vo izobilie. Nekoi od ovie raboti se locirani na ostrovite na Golemite Ezera.

4.Western Resorts:

Colorado, California, Wyoming, Montana, South Dakota and Idaho.

Ubavite predeli i brojnite mo`nosti za {etawe, planinarewe i plivawe (vo bazeni) se karakteristika na ovie oblasti. Ovde postojat razni mo`nosti za vrabotuvawe: od mali restorani, restorani so brzo spremena hrana do golemi hoteli i zabavni parkovi zatoa bidete spremni na razni rabotni sredini.

5.Southern Resorts:

North Carolina, South Carolina, Texas, Virgina.

Ovie predeli se poznati po toplata klima i dru`equbivi lu|e. Pove}eto raboti se vo zabavni parkovi, no ima raboti i vo planinskite predeli.

 

NAPOMENUVAME deka najgolemiot broj raboti se locirani vo ovie regioni no deka studentot mo`e da dobie i lokacija koja se nao|a i nadvor od nazna~enite regioni.

 

Self Arranged

Studentite koi }e se prijavat na ovaa opcija, moraat do 10 .april 2007 da dostavat rabotna ponuda, odnosno Interexchange Employment Agreement Form (Dogovor za Rabota)

 

Interexchange Employment Agreement Form mora da bide popolnet i potpi{an od strana na studentite i Rabotodavecot. Interexchange }e go kontaktira rabotodavecot so cel da ja potvrdi verodostojnosta na rabotnata ponuda . Dokolku se vostanovi deka e dostavena fiktivna rabotna ponuda, studentot nema da bide primen na programata. Potrebno e  u~esnikot na programata da mu napomene na rabotodavecot deka }e bide kontaktiran od strana na Interexchange.

Vidovi na raboti koi apsolutno NE se prifa}aat: ^uvawe na deca (Au Pair), Rabota vo detski kampovi (Camp Caunselors), Raboti vo laboratorija, Raboti vo avio industrija, Raboti kade voglavno se koristi maj~iniot jazik.

 

Rabotnite ponudi treba da bidat dostaveni vo agencijata M&L vo original, po faks ili na e-mail vo vid na attachment.

Nema da bidat prifateni grupni rabotni ponudi. Studentot koj si obezbedil rabotna ponuda mora da bide intervjuiran od strana na M&L odnosno Interexchange.

 

KAKO SAMI DA SI OBEZBEDITE RABOTA VO SAD

Ne e te{ko da se najde rabota vo SAD, no bara vreme i anga`irawe od va{a strana. Pove}e iljadi studenti od celiot svet godi{no u~estvuvaat na Self Arranged- Interexchange programata taka {to sami si obezbeduvaat rabota, naj~esto preku internet. Zo{to ne bi go napravile toa i vie. Po~nete da prebaruvate vedna{ i za{tedete pari.

 

PROCEDURA

-          sostavuvawe CV

-          barawe kompanii i raboti preku internet

-          pra}awe i-mejlovi ili faksovi na odbrani kompanii

-          dobivawe rabotni ponudi

-          dostavuvawe rabotna ponuda do agencijata M&L najdocna do 10. april 2007.god

 

SOSTAVUVAWE CV /REZIME ( AMERIKANSKI MODEL)

Vo SAD e obi~aj pri aplicirawe za rabota  da se prilo`i CV/Resume ( amerikanski model) kako bi se pretstavile na potencijalniot rabotodavec. Zatoa e mnogu va`no  CV/Resume-to da bide kvalitetno kako bi si go olesnile procesot na pronao|awe rabota vo SAD. CV/Resume-to mora da sodr`i samo va`ni raboti i da bide bez gre{ki od bilo koj vid (gramati~ki , gre{ki vo speluvawe i sl.) odnosno mora da bide kratko i jasno. Potrudete se da napravite CV/Resume na edna strana A4 format dokolku e toa mo`no, a ni vo eden slu~aj ne smee da preo|a pove}e od 1,5 strani A4 format.

 

PREBARUVAWE NA INTERNET I PRA]AWE I-MEJLOVI

Internetot e najdobar i najbrz na~in za prebaruvawe i pronao|awe sezonski raboti vo SAD. Koga }e odberete vo koi kompanii bi sakale da rabotite, potrebno e da im pratite elektronska poraka (i-mejl). I-mejlot mora da bide kratok, jasen, bez attachment i sliki, bez gre{ki (gramati~ki, gre{ki vo speluvawa i sl.) i adresirano na konkretna li~nost na koja i go pra}ate. Na i-mejlot dodajte go va{eto CV/Resume. 

 

DOBIVAWE RABOTA

Va{iot potencijalen rabotodavec /kompanija }e prati odgovor deka }e go razgleda, odbie ili prifati va{eto barawe. Vo slu~aj  rabotodavecot/kompanijata da prifatat, neophodno e da vi go pratat popolnet i potpi{an  Interexchange Employment Agreement Form-ot (koj  }e go dobiete so prijavata vo agencijata) ili rabotna ponuda  ( Job Offer).

Dokolku prifatite ponudena rabotna ponuda potrebno e  Interexchange Employment Agreement Form ili rabotnata ponuda od kompanijata za koja }e rabotite  vo tekot na letoto, da ja dostavite vo na{ata agencija najdocna do 10. April 2007 god. Na site rabotodavci/kompanii koi vi pratile odgovor, bez ogled dali ve prifatile ili odbile neophodno e da im se zablagodarite  za toa {to ja razgledale va{ata aplikacija.

 

        SECOND TIMERS

Second timers se studenti koi ve}e bile u~esnici na programata i koi sakaat povtorno da u~estvuvaat na istata. Second timers mo`at da u~estvuvaat na programata samo na Self arranged opcijata.

 

        CENA  NA FULL SERVICE OPCIJATA

 

Programa -1.000 USD

Avio karta - 390 EUR + aerodromski taksi

Zdravstveno osiguruvawe - 140 EUR( 4 meseci ) odnosno 175 EUR ( 5 meseci)

 

Cenata vklu~uva:

1.      OBEZBEDUVAWE RABOTNA PONUDA  (  Job Offer)- Rabota i smestuvawe

2.       POVRATEN AVIO BILET  od Skopje ili Belgrad do Wujork

3.      Zdravstveno osiguruvawe ( 4 odnosno 5 meseci )

4.       Obezbeduvawe na dokumentot DS-2019

5.       PRE^EK na aerodrom vo Wujork

6.      TRANSFER od aerodrom vo Wujork do hotel

7.      SMESTUVAWE  vo Wujork vo hotel na Menhetn na baza na 2 no}evawa

8.      ORIENATCIONA programa vo Wujork

9.      Studentski informator, pomo{ za vreme na traeweto na programata, besplaten telefonski broj za itni  slu~aevi 24 ~asa dnevno, materijali za orientacija, informacii za danocite, pravata i obvrskite na studentite spored mestata na vrabotuvawe, informacii za metri~ki konverzii i sl.

10.  Me|unarodna studentska karta (ISIC) so ISIC informator.

11.  Telefonska karti~ka

12.  Travel Directions od Wujork do rabotodavecot

13.  Sertifikat za u~estvo na programata W& T – se dobiva po vra}aweto od programata so prilo`uvawe na avio biletot

 

 

NA^IN NA PLA]AWE

I rata - 350 USD vedna{ po dobivawe na izvestuvaweto deka ste primeni na programata. Dokolku kandidatot ne go uplati navedeniot iznos vo rok od 15 dena od denot na izvestuvaweto za priemot na programata, se smeta deka se otka`al od programata.

 

II rata-650 USD + avio prevoz (390EUR+aerodromski taksi) vedna{ po dobivawe na amerikanskata viza zaedno so aplikacija od 6.000 denari.

            + zdravstveno osiguruvawe

 

.

Napomena: Devizniot del se upla}a na smetka na organizatorot vo stranstvo.

CENA NA SELF ARRANGED OPCIJATA:

 

Programa - 650 USD

Avio kartacena na biletot + aerodromski taksi*

Zdravstveno osiguruvawe - 140 EUR( 4 meseci ) odnsono 175 EUR ( 5 meseci)

 

* Cenata na avio biletot do Wujork iznesuva 390 EUR + aerodromski taksi. Za ostanatite destinacii vo SAD samo na va{e barawe i so soodvetna doplata.

 

Cenata vklu~uva:

1.      POVRATEN AVIO BILET  od Skopje ili Belgrad do Wujork

2.      Obezbeduvawe na dokumentot DS-2019

3.      Zdravstveno osiguruvawe  ( 4 odnosno 5 meseci )

4.      Proverka na verodostojnosta na rabotnata ponuda

5.       Pomo{ za vreme na traewe na programata, besplaten telefonski broj za itni slu~aevi 24 ~asa dnevno, materijali za orientacija, informacii za danocite, pravata i obvrskite na studentite spored mestata na vrabotuvawe, informacii za metri~ki konverzii i sl.

6.      Me|unarodna studentska karta (ISIC) so ISIC informator.

7.      Besplatna telefonska karti~ka

8.      Sertifikat za u~estvo na programata W& T – se dobiva po vra}aweto od programata so prilo`uvawe na avio biletot

 

I rata - 350 USD vedna{ po dobivawe na izvestuvaweto deka ste primeni na programata. Dokolku kandidatot ne go uplati navedeniot iznos vo rok od 15 dena, od denot na izvestuvaweto za priemot na programata, se smeta deka se otka`al od programata.

 

II rata- 300USD+ avio prevoz vedna{ po dobivawe na amerikanskata viza + 6.000 denari aplikacija

            + zdravstveno osiguruvawe

 

Napomena: Devizniot del se uplatuva na smetka na organizatorot vo stranstvo.

 

        [TO NE E VKLU^ENO VO CENATA NA PROGRAMATA

 

1.      Tro{oci na vadewe na viza

2.      SEVIS tro{ocite (Student and Exchange Visitor Information System)

3.      Prevoz od Wujork do odredenoto mesto kade studentot }e raboti i prestojuva

4.      Tro{ocite za smestuvaweto  kaj rabotodavecot

 

ZDRAVSTVENO OSIGURUVAWE

Site u~esnici na Work & Travel programata mora da bidat zdravstveno osigurani za vreme na prestojot vo SAD. Na{ata agencija obezbeduva me|unarodno zdravstveno osiguruvawe koe pokriva tro{oci za dobieni zdravstveni uslugi do iznos od 50,000 USD. Ova osiguruvawe e priznato vo cela Evropa, Severna i Ju`na Amerika, Azija, Avstralija i Nov Zeland. Sekoj student koj go koristi na{eto osiguruvawe pred poa|awe na pat dobiva polisa na osiguruvawe i bro{ura so upatstva kako se koristi i koi zdravstveni uslugi gi pokriva na{eto osiguruvawe. Osiguruvaweto se izdava na period od 4 meseci, so toa {to so doplata mo`e da se prodol`i u{te eden mesec.

 

VIZA

Studentot koj e primen na programata, baraweto za dobivawe amerikanska viza go podnesuva li~no vo amerikanskatata ambasada vo zemjata ~ij dr`avjanin e ili vo koja ima prestoj (kako dokaz za reguliraniot prestoj se podnesuva uverenie za prestoj, koe go izdava MVR). Baraweto se podnesuva so posredstvo na na{ata agencija, a studentot zadol`itelno mora da se pojavi li~no na intervju. Vo agencija }e gi dobiete site potrebni dokumenti koi se odnesuvaat na programata i celta na prestojot vo SAD. Pokraj tie dokumenti, u~esnicite na programata imaat obvrska da donesat dokumenti koi go doka`uvaat nivniot status, materijalna sostojba, uplatnica za uplatena taksa na Konzulatot na SAD i sl. Taksata iznesuva 100 USD (vo denarska protivrednost) i se upla}a vo Komercijalna Banka.

 

SEVIS ( Student and Exchange visitor information System)

SEVIS  e sistem za evidencija i sledewe na u~esnicite na Exchange Visitor Program od strana na US Bureau of Immigration and Custom Enforcement, za vreme na prestojot vo SAD. Dokumentot SEVIS ( I-901) mora da se prilo`i so ostanata dokumentacija pri predavaweto na molbata za dobivawe viza i molbata nema da bide razgledana bez ovoj dokument.  Cenata za obrabotka na podatocite SEVIS ( I-901) iznesuva 35 $ i se pla}a pri podnesuvawe na dokumentite za viza. Sekoj u~esnik na programata od InterExchange }e dobie svoj primerok za SEVIS pri predavaweto na dokumentite za vizirawe.

 

PRIJAVUVAWE

Dokolku gi ispolnuvate site gorenavedeni formalni uslovi i dovolno ste samostojni sami da se snao|ate, dru`equbivi, otvoreni i sakate da zapoznaete nov svet, a pritoa samostojni vo donesuvaweto odluki, vi se dava mo`nost da se proverite samite sebe i svoite sposobnosti i so svojata rabota  da obezbedite svoja egzistencija. Vo na{ata agencija }e dobiete prijava koja ~itko  popolneta na ma{ina za pi{uvawe ili so crno penkalo, so ~itki pe~atni bukvi, }e ja vratite najdocna do 28 Februari 2007 god.

NAPOMENA: Site podatoci na prijavata mora da bidat to~ni i ~itko napi{ani. Ovie podatoci direktno se prenesuvaat na formularot DS-2019 i dokolku postoi gre{ka konzulatot na SAD mo`e da go odbie baraweto za izdavawe vlezna viza.

 

So prijavata treba da prilo`ite:

-     2 fotografii paso{ki format

-          2 pismeni preporaki od rabotodavci kaj koi povremeno ste rabotele

-          indeks na uvid

-          fotokopija na paso{ot

-          fotokopija od indeksot (prvata strana, posleden zaveren semestar i polo`eni ispiti)

-          potvrda od univerzitetot za va{eto studirawe

 

Vo prijavata, kandidatot za u~estvo na programata po sopstven izbor se opredeluva  za:

  1. termin za poa|awe (kako {to e pridvideno so Programata
  2. lokacija vo SAD- za Full Service
  3. vid na rabota-za Full Service
  4. dru{tvo - za Full Service ( potrebno e da se navede vo oddelot Special Requests and Additional Comments ime, prezime i svojstvo na liceto  so koe sakate da rabotite i `iveete vo SAD). Napomena: agencijata mo`e da garantira zaedni~ka rabota samo so u{te edno lice.
  5. period na u~estvo na programata ( 3 ili 4 meseci rabota)
  6. na~in na izvestuvawe (mnogu e va`no studentite na W&T programata da dadat to~ni broevi na telefoni za kontakt, kako fiksni taka i mobilni. Isto taka morate da imate validna i-mejl adresa koja mo`e da se koristi i vo SAD. Prepora~uvame korisnik@yahoo.com.

 

OTKA@UVAWE OD U^ESTVO NA PROGRAMATA

-Dokolku studentot otka`e u~estvo na programata za pove}e od 6 nedeli (Full Service opcija) odnosno 4 nedeli ( Self Arranged opcija) pred utvrdenoto poa|awe za SAD, }e mu bide vraten uplateniot depozit namalen za 185 USD.

-Dokolku otka`uvaweto na programata bide izvr{eno za pomalku od 6 nedeli ( Full Service opcija) odnosno 4 nedeli ( Self Arranged opcija)   pred poa|awe za SAD, studentot gubi pravo na vra}awe na uplateniot depozit.

-Dokolku studentot otka`e u~estvo na programata po dobivawe na amerikanskata viza, gubi pravo na vra}awe na uplateniot  depozit i zadol`itelno treba da go vrati formularot DS-2019.

-Dokolku rabotnata ponuda ne odgovara na uslovite od programata ili ne bide potvrdena od strana na Interexchange (nevozmo`no ili te{ko se stapuva vo kontakt so rabotodavecot), na studentot }e mu bide vraten uplateniot depozit namalen za 100 USD. Ova va`i samo za u~esnicite na Self Arranged opcijata.

-Dokolku se utvrdi deka rabotnata ponuda e fiktivna, u~esnikot na programata gubi pravo na vra}awe na uplateniot depozit. Ova va`i samo za u~esnicite na Self Arranged opcijata.

 

NAPOMENA:  Za otka`uvawe u~estvo na programata kandidatite se dol`ni da ja izvestat agencijata M&L vo pismena forma.

 

NEDOBIVAWE NA VIZA

Dokolku studentot ne dobie viza, mu se vra}a uplateniot depozit namalen za 100 USD, pod uslov  studentot da go vrati dokumetot DS-2019 i da go prilo`i paso{ot na uvid.

 

*Napomena: Vo slu~aj na zna~ajni promeni na pazarot, agencijata go zadr`uva pravoto za korekcija na cenata na programata.

 

Informacii vrzani za ovaa programa mo`ete da poglednete na Web stranata:

www.interexchange.org

 

Оваа програма се реализира во соработка со KARAVAN и NAROM.

 

 

 

 

Школување во САД
 
Се работи за програма која опфаќа учење една школска година во САД. Обично се работи за завршна школска година, односно четврта година од средното образование. Програмата е одлична за апликантите поради неколку причини: можност за патување, запознавање нови луѓе, учење по нов и интересен школски систем, усовршување на јазикот до максимални граници
 
 

M&L Agency CONTACT

Str. Kiro Koseski 4 * Prilep * RM