Make your own free website on Tripod.com

M&L AGENCY

Pazar
Za Nas
Prevodi
USA
Avstralija
Grcija
Egipet
Dubai
Irska
Canada
Ceska
Pazar
Anglija
Kontakt

ДЕЛОВНО ПОВРЗУВАЊЕ

B2B ACTIVITIES

MARKET RESEARCH

ОВАА РУБРИКА Е ПОСВЕТЕНА НА ДЕЛОВНИТЕ И ПРИВАТНИТЕ СУБЈЕКТИ ШТО САКААТ ДА ВОСПОСТАВАТ ДЕЛОВНИ ВРСКИ ОД САКАНОТО ПОДРАЧЈЕ СО ПАРТНЕРИ ВО СТРАНСТВО.
 
СОРАБОТКАТА МОЖЕ ДА СЕ ВОСПОСТАВИ ВО ДВЕ ОСНОВНИ НАСОКИ: КУПУВАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ.
 
КОГА СЕ РАБОТИ ЗА КУПУВАЊЕ, ТУКА МОЖАТ ДА БИДАТ ОПФАТЕНИ ПРИВАТНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ШТО САКААТ ДА НАБАВАТ ОДРЕДЕН ПРОИЗВОД НА ГОЛЕМО ИЛИ МАЛО ОД ОДРЕДЕНА ИЛИ НЕОДРЕДЕНА ДРЖАВА.
 
КОГА СЕ РАБОТИ ЗА ПРОДАВАЊЕ, ТУКА МОЖАТ ДА БИДАТ ОПФАТЕНИ ПРИВАТНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ШТО САКААТ ДА ПРОДАДАТ ОДРЕДЕН ПРОИЗВОД НА ГОЛЕМО ИЛИ МАЛО ВО ОДРЕДЕНА ИЛИ НЕОДРЕДЕНА ДРЖАВА.
ВО ОВАА ПРОГРАМА ПРЕДНОСТ ИМААТ ФИРМИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ ШТО ИМААТ САМОСТОЈНО ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОИЗВОДИ ОД ДЕФИЦИТАРЕН КАРАКТЕР ИЛИ ПРОИЗВОДИ ШТО ГО ЗАДОВОЛУВААТ ОДНОСОТ КВАЛИТЕТ-ЦЕНА, ОДНОСНО ТРГУВААТ СО ИСТО ТАКВИ ПРОИЗВОДИ.
 
НАШАТА РАБОТА Е ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПАЗАРОТ ЗА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ ИЛИ УСЛУГИ ВО ОДРЕДЕНИ ИЛИ НЕОДРЕДЕНИ ДРЖАВИ И ОСТВАРУВАЊЕ КОНТАКТ СО ПРОНАЈДЕНИТЕ ФИРМИ. ДАВАМЕ ПОДАТОЦИ ОД СООДВЕТНАТА ФИРМА И ДОГОВАРАМЕ НАЧИН НА СОРАБОТКА ПОД УСЛОВИ ДАДЕНИ ОД ДВЕТЕ СТРАНИ.
 
МОЖЕМЕ ИСТО ТАКА ДА ВРШИМЕ РЕКЛАМИРАЊЕ НА ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ УСЛУГИ ВО СТРАНСТВО ЗАРАДИ ПРОМОЦИЈА И ПОДОБРА И ПОБРЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА.
 
КАКО ДОПОЛНИТЕЛНА УСЛУГА СЕ НУДИ ЗАШТИТА НА ПАТЕНТНИ ПРАВА ЗА ПРОИЗВОДИ ОД МАКЕДОНСКИ ФИРМИ ВО СТРАНСТВО ИЛИ ПРОИЗВОДИ НА СТРАНСКИ ФИРМИ ВО МАКЕДОНИЈА.

M&L Agency CONTACT

Str. Kiro Koseski 4 * Prilep * RM